Συντήρηση φωτοβολταϊκών

Τεχνική Υποστήριξη – Συντήρηση (Ο&Μ)

 • Η ΣΕΝΕΡΣ είναι συντηρητής Ο&Μ (Operations & Maintenance), δηλαδή έχει αναλάβει την Ετήσια Προληπτική Επιθεώρηση, Συντήρηση, Παρακολούθηση και Επισκευή όλων των πάρκων που έχει κατασκευάσει.
 • Η Ετήσια Προληπτική Επιθεώρηση, Συντήρηση, Παρακολούθηση και Επισκευή, πραγματοποιείται σύμφωνα με την εμπειρία μας και καλύπτοντας πάντα το βασικό πρότυπο ΕΝ 62446 καθώς και τα επιμέρους. Περιλαμβάνει δε δύο επισκέψεις στο πάρκο ετησίως.
 • Από τον Ιανουάριο του 2014, η ΣΕΝΕΡΣ είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS S.A. για τις Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής φ/β σταθμών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ62446: 2009.
 • Αναλαμβάνει συντηρητής Ο&Μ για έργα τρίτων.
 • Πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους και μετρήσεις για φυσικοχημικά φαινόμενα όπως το PID, και επισκευές για την αποκατάσταση της ισχύος του πάρκου.
 • Αναλαμβάνει επιδιορθώσεις και επισκευές φ/β πάρκων, από τυχόν κακοτεχνίες, ελλείψεις ή άλλες αιτίες, ώστε το πάρκο να γίνει αξιόπιστο και να πληροί ή να συγκλίνει με τα απαιτούμενα πρότυπα που διέπουν τα φ/β έργα.
 • Πραγματοποιεί δειγματοληπτικές πιστοποιήσεις από την TUV HELLAS, που αφορούν την αξιοπιστία του πάρκου και ιδιαίτερα την αρτιότητα και ποιότητα των παρεχομένων από την ΣΕΝΕΡΣ υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φ/β πάρκων { Βλέπε Πιστοποιητικά Συντηρήσεων }.
 • Μετά από κάθε συντήρηση, συντάσσεται αναλυτική τεχνική αναφορά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τυχόντα ευρήματα. Έτσι ο κάθε επενδυτής γνωρίζει την ποιότητα της επένδυσής του ή και τυχόν ελλείψεις που πρέπει να διορθωθούν, ώστε η επένδυσή του να είναι αξιόπιστη και να πληροί τα Ευρωπαικά πρότυπα, και ακόμα γίνεται ενήμερος για την δυνατότητα κάλυψης από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Τεχνική υποστήριξη και τεχνικές αναφορές για αξιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Η ΣΕΝΕΡΣ διαθέτει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης κατασκευής έργου, για εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης φ/β εγκαταστάσεων εντός Ελλάδος.
 • Όλες οι εργασίες Ετήσιας Επιθεώρησης Συντήρησης και Επισκευές φ/β σταθμών, πραγματοποιούνται αποκλειστικά από μηχανικούς της ΣΕΝΕΡΣ { Βλέπε Ανθρώπινο Δυναμικό }.
 • Συνεργασία με επώνυμες Ασφαλιστικές εταιρείες, για κάλυψη των φ/β επενδύσεων.