Εικονικός συμψηφισμός (Virtual   Net Metering, για κάλυψη αναγκών ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου.  ( Η πρώτη εφαρμογή virtual στην Πελοπόννησο).

Σεπτέμβριος  2021