ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ – EL Photos: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Εξασφαλίστε την 20ετή και πλέον διάρκεια ζωής των Φ/Β Σταθμών και Πάρκων.

Τι είναι η Ηλεκτροφωταύγεια – EL photos;

Ηλεκτροφωταύγεια (electroluminescence imaging – EL photos), είναι η τεχνολογία που επιτρέπει και απεικονίζει την εσωτερική κατάσταση των φ/β γεννητριών. Εμφανίζει τυχόν εσωτερικά ελαττώματα των φ/β γεννητριών, τα οποία δεν είναι εφικτό να διαπιστωθούν με γυμνό μάτι ή άλλες μεθόδους μετρήσεων (I-V, θερμοκάμερα). Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα είδος «ακτινογραφίας» των φ/β γεννητριών. Με την ηλεκτροφωταύγεια απεικονίζεται ενδελεχώς η κατάσταση των κυψελών (solar Cells) και των αγωγών τους.

φ/β γεννήτρια με micro cracks
φ/β γεννήτρια χωρίς πρόβλημα

Πώς προστατεύει η ηλεκτροφωταύγεια – EL photos τον επενδυτή;

Κατά την παραλαβή μεγάλων φ/β έργων στο εξωτερικό, οι περισσότεροι επενδυτές χρησιμοποιούν εξωτερικό σύμβουλο για την δημιουργία φακέλου με EL photos, ολόκληρου του φ/β πάρκου. Έτσι γνωρίζουν τι έργο παραλαμβάνουν και που να αποτανθούν από την αρχή αν απαιτηθεί. Ακόμα και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα γνωρίζουν την ποιότητα του φ/β έργου που ασφαλίζουν.

Στις αγοροπωλησίες, η ηλεκτροφωταύγεια, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, διότι έτσι κάθε ένας γνωρίζει και την εσωτερική κατάσταση και ποιότητα των φ/β γεννητριών του φ/β έργου, που διαφορετικά δεν μπορεί να γνωρίζει. Ιδιαίτερα ο αγοραστής, για να γνωρίζει την ποιότητα της επένδυση που αγοράζει.