ΠΑΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξενοδοχείο «ΠΑΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στην Πάρο. Μάρτιος 1998.

Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 KWp, το οποίο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από το Μάρτιο του 1998.
Αποτελεί το πρώτο διασυνδεδεμένο στον ξενοδοχειακό τομέα και είναι εγκατεστημένο στο δώμα του ξενοδοχείου.

Seners