Ισχύς: 397,00 KWp

Διαχειριστής: Μπατσάκης

Τοποθεσία: Νιάτα Λακωνία, Ελλάδας

Σύνδεση με ΔΕΗ: 9/12/2012

Seners