Νέα Υπηρεσία – Ηλεκτροφωταύγεια

Ηλεκτροφωταύγεια (electroluminescence imaging – EL photos), είναι η τεχνολογία που επιτρέπει και απεικονίζει την εσωτερική κατάσταση των φ/β γεννητριών. Εμφανίζει τυχόν εσωτερικά ελαττώματα των φ/β γεννητριών, τα οποία δεν είναι εφικτό να διαπιστωθούν με γυμνό μάτι ή άλλες μεθόδους μετρήσεων (I-V, θερμοκάμερα). Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα είδος «ακτινογραφίας» των φ/β γεννητριών. Με την ηλεκτροφωταύγεια απεικονίζεται ενδελεχώς η κατάσταση των κυψελών (solar Cells) και των αγωγών τους. Περισσότερα

Seners