Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα που ηλεκτροδοτούν κεντρικούς αναμεταδότες (Α/Δ) τηλεπικοινωνιών.

Seners