Νέα πιστοποίηση για τη SENERS στη Συντήρηση Φ/Β πάρκου (O&M)

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών της η ΣΕΝΕΡΣ έλαβε νέα πιστοποίηση για το αντικείμενο της Συντήρησης Φ/Β πάρκου στην Αττική, από την TUV Hellas.
Οι υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής (Ο&Μ) που προσφέρει η ΣΕΝΕΡΣ, ελέγχθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης, τόσο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62446, όσο και με τις εσωτερικές διαδικασίες του Φορέα και βρέθηκαν συμμορφούμενες με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Επίσης οι μετρήσεις, έλεγχοι και εργασίες επισκευής που ακολουθούνται από τη ΣΕΝΕΡΣ, ελέγχθηκαν με επιτυχία από τους Επιθεωρητές της TUV Hellas κατά τη διαδικασία της Επιθεώρησης.

Η ΣΕΝΕΡΣ, έχοντας πάντα ως γνώμονά της την ποιότητα των Φ/Β έργων, έχει επιλέξει να επιθεωρείται από ανεξάρτητο φορέα, σε δειγματοληπτική βάση, ώστε σε συνδυασμό με τη 30χρονη εμπειρία της αποκλειστικά στο χώρο των Φωτοβολταικών, να αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της, ώστε να είναι σίγουρη ότι αυτές είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα. Με αυτή τη Πολιτική, οι επενδυτές μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, ότι τα έργα τους παρακολουθούνται και συντηρούνται αξιόπιστα, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες, ενώ ταυτόχρονα οι αποδόσεις τους είναι διασφαλισμένες.

Γενικά κάθε Φ/Β έργο που πληροί τα Πρότυπα και συντηρείται σύμφωνα με αυτά, έχει αυξημένη αξιοπιστία και βρίσκεται σε συμφωνία με τις συνήθεις απαιτήσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Πιστοποιητικά της ΣΕΝΕΡΣ

Seners